به کوری چشم دشمنان خوک صفتِ امام نقی علیه السلام...

یه صلوات بلند هدیه برای امام نقی علیه السلام

 نقی نامی كه فخر آسمان است      تلفظ  كردنش  خط  دهان است

  ز القاب امام هادی ماست               امامی  كه عزیز شیعیان  است

     امام ماه  روی  باوقاری                   كه جد حضرت صاحب زمان است

        زلال چشمه های او پاك تر از           همان نهری كه در جنت روان است

 قی چون مظهر پاكیست نامش        برای  قرن آسوده  گران است

                به نام  مادر  آئین  سوگند                 همان  كه صبح چشمش جاودان است

             نخواهد از نفس افتاد این عشق        كه از  هادی  به قلب عاشقان است

          به كوری دو چشم آن حقیری             كه از فرط حقارت بد دهان است

به هر  دیوار این دنیا نوشتیم              نقی  زیباترین  نام  جهان  است