خواهرم ،


اگر به این روز اعتقادی نداری ،

گِله ای نیست.

.

.

.

همینطوری بگرد !!