گـــرم است ... خیلــی ... !!!

راستش را بخواهی تحملش سخت است ...

اما میدانی گرمای  چادرم  را چگونه صبوری میکنم ؟؟؟

وقتی به یاد می آورم چادرم برای تو  آرامش روح  می آورد صبور می شوم ... !!!

نه! ... نه!  خیال نکن منتی هست!  منتی نیست ...!

اما تو را به خدا ...!

.::  تو هم مواظب نگاهت باش تا هوا گرم تر نشود ... !!!  ::.