سلامتیه دختری که

وقتی ازش پرسیدن : چرا توی این گرما چادرتو در نمیاری؟ گفت:

بخاطر سرما چادر سرم.نکردم که حالا تو گرما درش بیارم....