خداوند به ادم دستور دادگندم نخور

وقتی خورد اولین سیلی خدابه او برهنه شدن بدنش بود

این نشان میدهد که

" رها کردن لباس سیــــــــلی خداست نــــــــــــــــــــه تمدن"