شکــ ــلکـــْـ هـــ ـایِ هلـــ ـــــنای کاش ...شکــ ــلکـــْـ هـــ ـایِ هلـــ ـــــن


شکــ ــلکـــْـ هـــ ـایِ هلـــ ـــــنوقتی خدا در صحرای محشر بگوید چه کردی ؟شکــ ــلکـــْـ هـــ ـایِ هلـــ ـــــن


شکــ ــلکـــْـ هـــ ـایِ هلـــ ـــــنیوسف زهرا (عجل الله تعالی فرجه) بگوید منتظر من بود...شکــ ــلکـــْـ هـــ ـایِ هلـــ ـــــن[[[[.jpeg


کآمنت=>پست ثابت=)