حـقا کـه تو از ســلاله  فـاطـمه ای
   
 با خـنـده خود به درد ما خاتـمه ای

 
   زیباترین از این نام ندیدم به جهان

     
  سـیـد عـلـی حـسـیـنـی خـامـنـه ای


1_13910712_0521041.jpg

منبع:دنیای این روزام:)