گاهـــی

كسی همراهیـَت نمی كند

كسی تو را نمی فهمد

كسی هم قدمـت نمی شود

خستـه می شوی از همه چیـز

می خواهی از ایـن دنیــا پیــاده شوی

سخـت است...

و مـــن این روز ها

هم چنــان قدم می زنم

با همــآن همـراه همیشگی

«حریم مشكی من»

چــادرمـــ!+خواهر چادری من...ابن پارچه ای که به سر اندآخته ای،جنسش فرق دارد،حــرمت دارد!


منبع:+های باحجاب:)