"بهشت گم شده"
هِه... ناسلامتی برای خودت مردی شده ای!
شنیده ام تازگیها لب به سیگار میبری!
با تو ام دختر آریایی!
حواست هست به کجا میروی؟ میدانی چه میکنی؟ با خودت چه کار کرده ای؟ چه شد آن لطافت و عشوه دخترانه ات؟
بهشت زیر پایت را گرفتند. حواست هست؟ زیر پایت را خالی کرده اند!
جایگاهت را به تاراج میبرند و تو سیگار دود میکنی تا ثابت کنی که مردانگی به مرد بودن نیست!
نمیخواهی به خودت بیایی؟
فرزندان فردای این مرز و بوم مادر میخواهند. مادری با همان احساس مادرانه.
خرابش نکن این احساس را...
خرابش نکن مادر بودن را...
در دامن توست که فرزندان این مرز و بوم تربیت میشوند.
دختر آریایی!
دامنت لکه دار نشود...
"یکتا"