بسم الله الرحمن الرحیمدلـــت را بــه خـــ♡ــدا بسپـــار
گــاهی نــه گــریــه آرامــت می کنــد و نــه خنــده
نــه فــریــاد آرامـــت می کنــد؛ نــه سکـــوت
آنجــاست کـــه رو بــه آسمــان می کــنی و می گــویی:
خــدایــا تنهـــا تــــو را دارم؛
تنهـــایــم نگـــذار . . .