بسم الله الرحمن الرحیم

خواهرم روی صحبتم با شماست از طرف یک خواهری ...

در شهری که هرچه رژت قرمز تر

موهایت خوشرنگتر

ساپورتت تنگ تر

مانتو ات کوتاهتر

=

با شخصیت تر و محترم تر !!!

ترجیح میدهم چادر سر کنم .

می دانم

چادری هایی را میشناسی که حرمت آن را نگه نمیدارند .

باور کن این قانع کننده نیست برای چادر نداشتن تو .

تو حرمت حجاب زهرا ( س ) را نگه دار ...

وبه همه ثابت کن :

چادری های زهرایی بیشترند ...

اگر حجابت را یک پیام بدانی و یا یک اسلحه .

در محیط کفر هم بروی از خودت دورش نمیکنی .

اما اگر ندانی چرا حجاب داری !!

و یا چادی می پوشی  هر از گاهی در مقابل جوانی که می ایستی

سعی میکنی در برابر باد باشی تا کمکی باشد برای کنار رفتن چادرت ...

همان چادری که ندانستی چرا پوشیدی .

بله خواهرم حجاب تو میتواند

یک عادت باشد

یک تظاهر باشد

و یا یک اجبار باشد ...

اما بیا کاری کن که حجاب تو

یک انتخاب عاقلانه و حافظ پاکی و عصمت تو باشد

حجاب نمایی از بندگیت باشد ...

گاهی نفس کشیدن سخت می شود ...