مارتین ایندک محقق و دیپلمات امریکایی:


هر زن محجبــه در کوی و برزن ایــران ،


بــه منــزله پـرچم جمهوری اسلامی است


لذا مــا بــرای برانــدازی ایــن نظام بایــد ایــن حجاب را سست کنیم .


دیگر وقت آن نیست که دانشجویــان را بــه خیابــان ها بکشانیم،


بلکه بایــد حجاب را از سر زنان بــرداشت


و از ایــن طریق می توان نظام اسلامی ایــران را نابــود کــرد

 

منبـع:بیداری افکار شبستر