نمے دانم چطور رنـــــگ چادر مشکــــےِ من مکروه است....

اما رنگـــ خط چشـــم هایت که از دور مشکــے بودنش را داد می زند مکروه نیست؟؟

نمیدانم چطور آرایش های جیغ و غلیــــــظ برنزه سیاهےِ مژه هاےِ ریمیل خورده و چندش آور خشک شده مثل پاهاےِ عنکبوت ،چشمت را نمے زند...؟؟؟

اما چادر مشکےِ من چشمانت را می زند...

نمے دانم...

دلیل این همه تناقض در گفتار و رفتارت را نمیدانم...s5.gifمنبع : http://khompare.mahdiblog.com/