یِکـــــ قَدَمــــــ تآ خُدآ♥ >من : ✿ نه احساسی امـ و نه منطقــے فقطـــ بـه گنجـــایش احساسمـ مینویسمــ..!✿ >نامم : +اگر دو خط دو طرف عدد قرار بگیرن عدد را مثبت می کنن حتی اگر منفی باشد دو خط که اسمشان قدرمطلق است چادر من قدر مطلق من است چه خوب باشم چه بد از من انسانی خوب می سازد یادم باشد قدر مطلق عدد را "مثبت" جلوه نمی دهد بلکه عدد را مثبت می کند...+ ✿بَچهـــــــ مُثبَت✿ http://yek-ghadam-takhoda.mihanblog.com 2018-10-20T11:24:45+01:00 text/html 2015-02-25T18:24:30+01:00 yek-ghadam-takhoda.mihanblog.com ♥بَچِهـــــ مُثبَت♥ خدآیـم♥ http://yek-ghadam-takhoda.mihanblog.com/post/87 <div align="center"><img src="http://askdin.com/gallery/images/35557/1_siUBBlb_426.jpg" alt="" width="426" height="256"></div> text/html 2015-02-24T18:31:35+01:00 yek-ghadam-takhoda.mihanblog.com ♥بَچِهـــــ مُثبَت♥ رنگ چادر من ...♥ http://yek-ghadam-takhoda.mihanblog.com/post/86 <div class="itegtext" style="text-align: center;"><span style="font-size: 15px;"><strong><span>نمے دانم چطور رنـــــگ چادر مشکــــےِ من مکروه است....</span></strong></span></div> <div class="itegtext" style="text-align: center;"><br></div> <div class="itegtext" style="text-align: center;"><span style="font-size: 15px;"><strong><span> اما رنگـــ خط چشـــم هایت که از دور مشکــے بودنش را داد می زند مکروه نیست؟؟</span></strong></span></div> <div class="itegtext" style="text-align: center;"><br></div> <div class="itegtext" style="text-align: center;"><span style="font-size: 15px;"><strong><span> نمیدانم چطور آرایش های جیغ و غلیــــــظ برنزه سیاهےِ مژه هاےِ ریمیل خورده و چندش آور خشک شده مثل پاهاےِ عنکبوت ،چشمت را نمے زند...؟؟؟</span></strong></span></div> <div class="itegtext" style="text-align: center;"><br></div> <div class="itegtext" style="text-align: center;"><span style="font-size: 15px;"><strong><span> اما چادر مشکےِ من چشمانت را می زند...</span></strong></span></div> <div class="itegtext" style="text-align: center;"><br></div> <div class="itegtext" style="text-align: center;"><span style="font-size: 15px;"><strong><span> نمے دانم... </span></strong></span></div> <div class="itegtext" style="text-align: center;"><br></div> <div class="itegtext" style="text-align: center;"><span style="font-size: 15px;"><strong><span>دلیل این همه تناقض در گفتار و رفتارت را نمیدانم...</span><img src="http://hadinet.ir/i/icons/s5.gif" alt="s5.gif"><br><br></strong></span><img src="http://s5.picofile.com/file/8168388426/10724636_303562529845370_646376445_n.jpg" width="465" height="465"><br><br>منبع : http://khompare.mahdiblog.com/<br></div> text/html 2015-02-24T18:14:35+01:00 yek-ghadam-takhoda.mihanblog.com ♥بَچِهـــــ مُثبَت♥ حجـآب ♥ http://yek-ghadam-takhoda.mihanblog.com/post/85 <div align="center"><img src="http://sangariha.com/getfile/pid:public_5951661/tp:image/63778434623194408465.png" width="335" height="273"><br><br><font color="#FF0000">&nbsp; פ</font> : פـیاے یك زטּ <br>&nbsp; <br>&nbsp;<font color="#009900">ج</font> : جـᓄـال یك زטּ <br>&nbsp; <br>&nbsp;<font color="#993399">ا</font> : اـבب یك زטּ <br>&nbsp; <br>&nbsp;<font color="#FF6600">ب</font> : برפֿـورב یك زטּ <br>&nbsp; <br>&nbsp;هـᓄــہ ے ایטּ ها בر یك جـᓄـلـہ جـᓄـع ᓄـے شوב <br>&nbsp; <br>&nbsp;آטּ هـᓄ <font color="#009900">פـجاب </font>اـωـت.&nbsp;&nbsp; <br></div> text/html 2015-02-24T18:05:26+01:00 yek-ghadam-takhoda.mihanblog.com ♥بَچِهـــــ مُثبَت♥ آنها چفیه داشتند...... من چادر دارم♥ http://yek-ghadam-takhoda.mihanblog.com/post/84 <div align="center">&nbsp;آنها <font color="#009900"><span style="background-color: rgb(255, 204, 153);">چـᓅـیـہ</span></font> בاشتنـב...... ᓄـטּ <font color="#FF0000"><span style="background-color: rgb(255, 153, 255);">چاـבر</span></font> בارᓄ <br><br>&nbsp;آناטּ چـᓅـیـہ ᓄـے بـωـتنـב تا <font color="#3366FF">بـωـیجے</font> وار بجنگنـב... <br><br>&nbsp;ᓄـטּ چاـבر ᓄـے پوشـᓄ تا<font color="#006600"> زهرایے </font>زنـבگے ڪنـᓄـ... <br><br>&nbsp;آناטּ چـᓅـیـہ را פֿـیـω ᓄـے ڪرבنـב تا نَـᓅـَـω هایشاטּ <font color="#333300">آلوבـہ </font>ے شیـᓄـیایے نشوב... <br><br>&nbsp;ᓄـטּ چاـבر ᓄـے پوشـᓄ تا از <font color="#FF6600">نـᓅـَـω هاے آلوבـہ</font> בور بـᓄـانـᓄـ... <br><br>&nbsp;آناטּ ᓄـوᓆـع <font color="#663300">نـᓄـاز شب </font>با چـᓅـیـہ صورت פֿـوב را ᓄـے پوشانـבنـב تا <font color="#999900">شناـωـایے</font> نشونـב... <br><br>&nbsp;ᓄـטּ <font color="#3366FF">چاـבر</font> ᓄـے پوشـᓄ تا از <font color="#FF0000">نگاـہ هاے פـراـᓄ </font>پوشیـבـہ باشـᓄـ... <br><br>&nbsp;آناטּ چـᓅـیـہ را <font color="#FF6666">ωـجاـבـہ</font> ᓄـے ڪرבنـב وبـہ פֿــבا ᓄـے رωـیـבنـב ... <br><br>&nbsp;ᓄـטּ با چاـבرᓄ نـᓄـاز ᓄـے פֿـوانـᓄ تا بـہ <font color="#663366">פֿــבا</font> برωــᓄـ... <br><br>&nbsp;آناטּ با چـᓅـیـہ <font color="#66CCCC">زפֿــᓄ </font>هایشاטּ را ᓄـے بـωـتنـב ... <br><br>&nbsp;ᓄـטּ وᓆـتے چاـבر ے ᓄـے بینـᓄ یاـב <font color="#CC0000">زפֿــᓄ پهلوے</font> ᓄـاـבرᓄ ᓄـے اـᓅـتـᓄـ... <br><br>&nbsp;آناטּ <font color="#993399">ωـرפֿـے </font>פֿـونشاטּ را بـہ <font color="#FF6600">ωـیاهے </font>چاـבرᓄ اـᓄـانت בاـבـہ انـב... <br><br>&nbsp;ᓄـטּ چاـבرωـیاهـᓄ را ᓄــפـڪـᓄ ᓄـے پوشـᓄ تا <span style="background-color: rgb(255, 204, 204);"><font color="#999900">اـᓄـانتـבار</font></span> פֿـوبے براے آناטּ باشـᓄـ...&nbsp;</div> text/html 2015-02-24T18:03:18+01:00 yek-ghadam-takhoda.mihanblog.com ♥بَچِهـــــ مُثبَت♥ زن محجبه♥ http://yek-ghadam-takhoda.mihanblog.com/post/83 <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">مارتین ایندک محقق و دیپلمات امریکایی:</span></p> <p style="text-align: center;"><br><span style="font-size: 10pt;"> هر زن محجبــه در کوی و برزن ایــران ،</span></p> <p style="text-align: center;"><br><span style="font-size: 10pt;"> بــه منــزله پـرچم جمهوری اسلامی است</span></p> <p style="text-align: center;"><br><span style="font-size: 10pt;"> لذا مــا بــرای برانــدازی ایــن نظام بایــد ایــن حجاب را سست کنیم .</span></p> <p style="text-align: center;"><br><span style="color: #009900; font-size: 10pt;"> دیگر وقت آن نیست که دانشجویــان را بــه خیابــان ها بکشانیم،</span></p> <p style="text-align: center;"><br><span style="font-size: 10pt;"> بلکه بایــد حجاب را از سر زنان بــرداشت</span></p> <p style="text-align: center;"><br><span style="color: #f30000; font-size: 10pt;"> و از ایــن طریق می توان نظام اسلامی ایــران را نابــود کــرد</span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p><p style="text-align: center;">منبـع:بیداری افکار شبستر<br></p> text/html 2014-11-10T16:10:28+01:00 yek-ghadam-takhoda.mihanblog.com ♥بَچِهـــــ مُثبَت♥ «این شهید سر ندارد» ♥ http://yek-ghadam-takhoda.mihanblog.com/post/82 <div align="center"><img alt="" src="http://s5.picofile.com/file/8147735918/Untitled.jpg" height="368" width="350"><br><br><p style="TEXT-ALIGN: center">دختری داد میزد ، گریه میکرد...</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">میگفت میخواهم صورت برادرم را ببوسم اما اجازه نمیدهند...!</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">یکی گفت:خواهرش است، مگر چه اشکالی دارد؟!!</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">بگذارید برادرش را ببوسد...؛</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">گفتند شما اصرار نکنید نمیشود...!</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">«این شهید&nbsp;سر ندارد»</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">:'(</p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><br>السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین (ع)</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">شادی روح شهدا صلوات</p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="COLOR: #ff0000">امارقیه سه ساله با سرِ پدر....</span></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="COLOR: #ff0000">:(</span></p><br></div> text/html 2014-11-10T16:03:03+01:00 yek-ghadam-takhoda.mihanblog.com ♥بَچِهـــــ مُثبَت♥ خواهرم ...♥ http://yek-ghadam-takhoda.mihanblog.com/post/81 <div align="center"><img src="http://s5.picofile.com/file/8119616800/inthename.gif" alt="بسم الله الرحمن الرحیم" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><p style="text-align: center;"><font size="1"><span style="font-size: 11pt;"><font color="#999900">خواهرم</font> روی صحبتم با شماست از طرف یک خواهری ...</span></font></p><font size="1"> </font><p style="text-align: center;"><font size="1"><span style="font-size: 11pt;">در شهری که هرچه<span style="background-color: rgb(255, 102, 102);"> رژت</span> قرمز تر</span></font></p><font size="1"> </font><p style="text-align: center;"><font size="1"><span style="font-size: 11pt;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 153);">موهایت</span> خوشرنگتر</span></font></p><font size="1"> </font><p style="text-align: center;"><font size="1"><span style="font-size: 11pt;"><span style="background-color: rgb(51, 255, 51);">ساپورتت</span> تنگ تر </span></font></p><font size="1"> </font><p style="text-align: center;"><font size="1"><span style="font-size: 11pt;"><span style="background-color: rgb(204, 102, 204);">مانتو ات</span> کوتاهتر </span></font></p><font size="1"> </font><p style="text-align: center;"><font size="1"><strong><span style="font-size: 36pt;">= </span></strong></font></p><font size="1"> </font><p style="text-align: center;"><font size="1"><span style="font-size: 11pt;">با <span style="background-color: rgb(51, 102, 255);">شخصیت</span> تر و <span style="background-color: rgb(255, 204, 153);">محترم</span> تر !!!</span></font></p><font size="1"> </font><p style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 102, 102);"><font size="1"><span style="font-size: 11pt;">ترجیح میدهم چادر سر کنم .</span></font></span></p><font size="1"> </font><p style="text-align: center;"><font size="1"><span style="font-size: 11pt;">می دانم </span></font></p><font size="1"> </font><p style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(102, 255, 153);"><font size="1"><span style="font-size: 11pt;">چادری هایی را میشناسی که حرمت آن را نگه نمیدارند .</span></font></span></p><font size="1"> </font><p style="text-align: center;"><font size="1"><span style="font-size: 11pt;">باور کن این <span style="background-color: rgb(153, 153, 255);">قانع کننده نیست</span> برای چادر نداشتن تو .</span></font></p><font size="1"> </font><p style="text-align: center;"><font size="1"><span style="font-size: 11pt;">تو حرمت حجاب زهرا ( س ) را نگه دار ...</span></font></p><font size="1"> </font><p style="text-align: center;"><font size="1"><span style="font-size: 11pt;">وبه همه ثابت کن :</span></font></p><font size="1"> </font><p style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(51, 255, 51);"><font size="1"><span style="font-size: 11pt;">چادری های زهرایی بیشترند ...</span></font></span></p><font size="1"> </font><p style="text-align: center;"><font size="1"><span style="font-size: 11pt;">اگر حجابت را یک<span style="background-color: rgb(153, 255, 255);"> پیام</span> بدانی و یا یک<span style="background-color: rgb(153, 102, 51);"> اسلحه .</span></span></font></p><font size="1"> </font><p style="text-align: center;"><font size="1"><span style="font-size: 11pt;">در محیط کفر هم بروی از خودت دورش نمیکنی .</span></font></p><font size="1"> </font><p style="text-align: center;"><font size="1"><span style="font-size: 11pt;">اما اگر <span style="background-color: rgb(204, 204, 255);">ندانی</span> چرا حجاب داری !!</span></font></p><font size="1"> </font><p style="text-align: center;"><font size="1"><span style="font-size: 11pt;">و یا چادی می پوشی&nbsp; هر از گاهی در مقابل جوانی که می ایستی </span></font></p><font size="1"> </font><p style="text-align: center;"><font size="1"><span style="font-size: 11pt;">سعی میکنی در برابر باد باشی تا کمکی باشد برای <span style="background-color: rgb(255, 153, 102);">کنار رفتن چادرت ..</span>.</span></font></p><font size="1"> </font><p style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 153, 255);"><font size="1"><span style="font-size: 11pt;">همان چادری که ندانستی چرا پوشیدی .</span></font></span></p><font size="1"> </font><p style="text-align: center;"><font size="1"><span style="font-size: 11pt;">بله خواهرم حجاب تو میتواند</span></font></p><font size="1"> </font><p style="text-align: center;"><font size="1"><span style="font-size: 11pt;">یک <span style="background-color: rgb(153, 255, 153);">عادت</span> باشد </span></font></p><font size="1"> </font><p style="text-align: center;"><font size="1"><span style="font-size: 11pt;">یک <span style="background-color: rgb(51, 255, 255);">تظاهر</span> باشد</span></font></p><font size="1"> </font><p style="text-align: center;"><font size="1"><span style="font-size: 11pt;">و یا یک <span style="background-color: rgb(153, 153, 255);">اجبار</span> باشد ...</span></font></p><font size="1"> </font><p style="text-align: center;"><font size="1"><span style="font-size: 11pt;">اما بیا کاری کن که حجاب تو </span></font></p><font size="1"> </font><p style="text-align: center;"><font size="1"><span style="font-size: 11pt;">یک <span style="background-color: rgb(255, 102, 102);">انتخاب عاقلانه</span> و <span style="background-color: rgb(51, 255, 51);">حافظ پاکی</span> و<span style="background-color: rgb(204, 102, 204);"> عصمت </span>تو باشد </span></font></p><font size="1"> </font><p style="text-align: center;"><font size="1"><span style="font-size: 11pt;"><span style="background-color: rgb(51, 204, 0);">حجاب</span> نمایی از <span style="background-color: rgb(255, 204, 255);">بندگیت</span> باشد ...</span></font></p><font size="1"> </font><p style="text-align: center;"><font size="1"><span style="font-size: 11pt;">گاهی نفس کشیدن سخت می شود ...</span></font></p><br></div> text/html 2014-10-22T16:07:32+01:00 yek-ghadam-takhoda.mihanblog.com ♥بَچِهـــــ مُثبَت♥ خـــ♡ــدا http://yek-ghadam-takhoda.mihanblog.com/post/80 <div align="center"><img src="http://s5.picofile.com/file/8119616800/inthename.gif" alt="بسم الله الرحمن الرحیم" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img class="postimage2" style="max-width: 350px; max-height: 500px;" src="http://static.cloob.com//public/user_data/album_photo/4319/12955796-b.jpg" alt="" height="325" width="330"><br><br><p style="text-align: center;"><span style="font-size: 10pt; color: #000000;">دلـــت را بــه خـــ♡ــدا بسپـــار</span><br><span style="font-size: 10pt; color: #000000;"> گــاهی نــه گــریــه آرامــت می کنــد و نــه خنــده</span><br><span style="font-size: 10pt; color: #000000;"> نــه فــریــاد آرامـــت می کنــد؛ نــه سکـــوت</span><br> <span style="font-size: 10pt; color: #000000;">آنجــاست کـــه رو بــه آسمــان می کــنی و می گــویی:</span><br><span style="font-size: 10pt; color: #000000;"> خــدایــا تنهـــا تــــو را دارم؛</span><br><span style="font-size: 10pt; color: #000000;"> تنهـــایــم نگـــذار . . .</span></p><br></div> text/html 2014-10-22T16:05:01+01:00 yek-ghadam-takhoda.mihanblog.com ♥بَچِهـــــ مُثبَت♥ اَفــسوس ... http://yek-ghadam-takhoda.mihanblog.com/post/79 <div align="center"><img src="http://s5.picofile.com/file/8119616800/inthename.gif" alt="بسم الله الرحمن الرحیم" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><p style="text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">اَز "تـو" گـُفتـن هـآ . . . بـه تـیرآژ بـی نـهآیت چـآپ مـی شَود !!</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">می رود کـتآبـخآنه هـآ ...</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">عـَمل کـَردن &gt;&gt; امّـآ هنوز ... دَر اَنـبآرهـای غـِـفلـَت ...</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">خـآکِـ کـج فـهَمی می خـورَد ...!!!</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">اَفــسوس ...</span></p><p style="text-align: center;"><br><span style="font-size: 10pt;"></span></p><p style="text-align: center;"><br><img class="decoded" src="http://s5.picofile.com/file/8135594626/27531268420781217975.jpg" alt="http://s5.picofile.com/file/8135594626/27531268420781217975.jpg" height="225" width="395"></p><br></div> text/html 2014-10-22T16:03:10+01:00 yek-ghadam-takhoda.mihanblog.com ♥بَچِهـــــ مُثبَت♥ شهدایِ ایران... http://yek-ghadam-takhoda.mihanblog.com/post/78 <div align="center"><img src="http://s5.picofile.com/file/8119616800/inthename.gif" alt="بسم الله الرحمن الرحیم" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><span style="font-size: 10pt;">ﯾﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ... ﯾﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﯾﻪ ﺗﺮﮐﻪ ... ﯾﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﯾﻪ ﺟﻨﻮﺑﯿﻪ ... ﯾﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﯾﻪ ﻗﺰﻭﯾﻨﯿﻪ ... ﯾﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﯾﻪ ﺁﺑﺎﺩﺍﻧﯿﻪ ... ﯾﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﯾﻪ ﺍﺻﻔﻬﺎﻧﯿﻪ ... ﯾﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﯾﻪ ﺷﻤﺎﻟﯿﻪ ... ﯾﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﯾﻪ ﺷﯿﺮﺍﺯﯾﻪ ... . . . . . . . ... ﻣﺜﻞ ﻣﺮﺩ ﺟﻠﻮﺩﺷﻤﻦ ﻭﺍﯾﺴﺎﺩﻥ ﺗﺎ ﮐﺴﯽ ﻧﮕﺎﻩ ﭼﭗ ﺑﻪ ﺧﺎﮎ ﻭ ﻧﺎﻣﻮﺳﻤﻮﻥ ﻧﮑﻨﻪ ♡♡ . . . ﻟﺮﻩ ........... ﺏﺭﻭﺟﺮﺩﯼ ﺑﻮﺩ ﺗﺮﮐﻪ ......... ﻣﻬﺪﯼ ﺑﺎﮐﺮﯼ ﺑﻮﺩ ﺟﻨﻮﺑﯿﻪ ......... ﻋﻠﯽ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺑﻮﺩ ﻗﺰﻭﯾﻨﯿﻪ ...... ﻋﺒﺎﺱ ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ ﺑﻮﺩ ﺁﺑﺎﺩﺍﻧﯿﻪ ....... ﻃﺎﻫﺮﯼ ﺑﻮﺩ ﺍﺻﻔﻬﺎﻧﯿﻪ ..... ﺍﺑﺮﺍﻫﯿﻢ ﻫﻤﺖ ﺑﻮﺩ ﺷﻤﺎﻟﯿﻪ ....... ﺷﯿﺮﻭﺩﯼ ﺑﻮﺩ ﺷﯿﺮﺍﺯﯾﻪ ...... ﻋﺒﺎﺱ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺑﻮﺩ ﻭ ............. ♡ شمایی ﮐﻪ ﺟﻮﮎ ﻫﺎﯼ ﻗﻮﻣﯽ ﻭﺍﺳﻪ ﺭﻓﯿﻖ ﻫﺎﺕ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﺑﺎ ﺭﻓﯿﻘﺎﺕ ﻣﯿﺨﻨﺪﯼ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺟﻮﮎ ﻫﺎ ﺩﺍﺭﯼ ﺑﻪ ﮐﺸﻮﺭﺕ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻭﻃﻦ ﻫﺎﺕ ﻣﯿﺨﻨﺪﯼ ﮐﻪ ﺟﻮﻧﺸﻮﻥ ﺭﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺍﺩﻥ ﺗﺎ ﻣﻨﻮﺗﻮ ﺍﻵﻥ ﺭﺍﺣﺖ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺍﯾﻦ ﭘﺴﺖ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺍﺷﺘﺮﺍﮎ ﺑﺰﺍﺭ ﯾﺎ ﮐﭙﯽ ﮐﻦ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺪﻭﻧﻦ ایران با همین همبستگی اقوام تونسته از ناموس و خاک و وطن دفاع کنه.<br><br><br></span><img src="http://www.wisgoon.com/media/pin/images/o/2014/3/1394783866527726.jpg" alt="" height="308" width="413"><br></div> text/html 2014-10-22T15:59:15+01:00 yek-ghadam-takhoda.mihanblog.com ♥بَچِهـــــ مُثبَت♥ در هیاهوی زنـ♥ـدگی ..... http://yek-ghadam-takhoda.mihanblog.com/post/77 <div align="center"><img src="http://s5.picofile.com/file/8119616800/inthename.gif" alt="بسم الله الرحمن الرحیم" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #f4a460;"><img src="http://axgig.com/images/26071581874997157517.gif" alt="" height="20" width="20">در هیاهوی</span> <span style="text-decoration: underline;">زنــــ<span style="color: #ff0000; text-decoration: underline;">♥</span>ــدگی</span><span style="color: #f4a460;"> دریافتم چه دویدن ها که فقط پایم را ازمن گرفت </span></strong></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #f4a460;"><strong><img src="http://axgig.com/images/26071581874997157517.gif" alt="" height="20" width="20">وچه غصه هایی که فقط ؛</strong></span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff00ff;"><strong><img src="http://axgig.com/images/26071581874997157517.gif" alt="" height="20" width="20">سپیدی مویم را</strong></span><span style="color: #ff00ff;"><strong><span style="color: #ff00ff;">حاصل شد</span></strong></span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff00ff;"><strong> <img src="http://axgig.com/images/26071581874997157517.gif" alt="" height="20" width="20">درحالی که قصه ای کودکانه بیش نبود </strong></span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff00ff;"><strong>&nbsp;</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #00ccff;"><strong><img src="http://axgig.com/images/26071581874997157517.gif" alt="" height="20" width="20">دریافتم کسی هست که اگر بخواهد میشود و اگرنه.&nbsp;&nbsp;♥&nbsp; ..نمــــــــــی شود</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff6600;"><strong><span style="color: #ff6600;"><strong><img src="http://fantasyflash.ru/anime/butterfly/image/butterfly9.gif" alt="" height="63" width="68"></strong></span></strong></span><span style="color: #ff6600;"><strong>به هــمین سادگی . . . . .</strong></span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><br></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="color: #40be9d; font-size: 12pt;"><strong><span style="font-family: arial,ans-serif;">خدایا</span></strong></span> </p><p style="text-align: center;" dir="LTR" align="center"><span style="font-family: arial,ans-serif; color: #40be9d; font-size: 12pt;"><strong><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong>ب هرچی تو این دنیا<span style="font-family: arial,ans-serif;"><strong><img src="http://s5.picofile.com/file/8131334984/3181_3181077a2tb650nwk.gif" alt="" height="28" width="35"></strong></span></strong></span></p> <p style="text-align: center;" dir="LTR" align="center"><span style="font-family: arial,ans-serif; color: #40be9d; font-size: 12pt;"><strong><br>&nbsp; </strong><strong>ب آرزوهام رسیدم<span style="font-family: arial,ans-serif;"><strong><img src="http://s5.picofile.com/file/8131334984/3181_3181077a2tb650nwk.gif" alt="" height="28" width="35"></strong></span></strong></span></p> <p style="text-align: center;" dir="LTR" align="center"><span style="font-family: arial,ans-serif; color: #40be9d; font-size: 12pt;"><strong><br> </strong><strong>دیدم مث سراب بوده<span style="font-family: arial,ans-serif;"><strong><img src="http://s5.picofile.com/file/8131334984/3181_3181077a2tb650nwk.gif" alt="" height="28" width="35"></strong></span></strong></span></p> <p style="text-align: center;" dir="LTR" align="center"><span style="color: #40be9d; font-size: 12pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; </span><br><span style="font-family: arial,ans-serif; color: #40be9d; font-size: 12pt;"><strong>&nbsp;...سیرابم نکرده و</strong><strong><span style="font-family: arial,ans-serif;"><strong><img src="http://s5.picofile.com/file/8131334984/3181_3181077a2tb650nwk.gif" alt="" height="28" width="35"></strong></span><br> <br> </strong></span></p> <p style="text-align: center;" dir="LTR" align="center"><span style="font-family: arial,ans-serif; color: #40be9d; font-size: 12pt;"><strong>&nbsp;&nbsp; دوباره ی آرزوی دیگه داشتم<span style="font-family: arial,ans-serif;"><strong> <img src="http://s5.picofile.com/file/8131334984/3181_3181077a2tb650nwk.gif" alt="" height="28" width="35"></strong></span></strong></span></p> <p style="text-align: center;" dir="LTR" align="center"><span style="font-family: arial,ans-serif; color: #40be9d; font-size: 12pt;"><strong>&nbsp;</strong></span></p> <p style="text-align: center;" dir="LTR" align="center"><span style="font-family: arial,ans-serif; color: #40be9d; font-size: 12pt;"><strong>&nbsp;ولی میدونم اگه ب تو برسم<span style="font-family: arial,ans-serif;"><strong> <img src="http://s5.picofile.com/file/8131334984/3181_3181077a2tb650nwk.gif" alt="" height="28" width="35"></strong></span></strong></span></p> <p style="text-align: center;" dir="LTR" align="center"><span style="font-family: arial,ans-serif; color: #40be9d; font-size: 12pt;"><strong>&nbsp;</strong></span></p> <span style="font-family: arial,ans-serif; color: #40be9d; font-size: 12pt;"><strong><span style="font-family: arial,ans-serif; color: #40be9d; font-size: 12pt;"><strong><span style="font-family: arial,ans-serif;"><strong> <img src="http://s5.picofile.com/file/8131334984/3181_3181077a2tb650nwk.gif" alt="" height="28" width="35"></strong></span></strong></span>دیگه هیچی نمیخوام</strong></span><br><br><img src="http://up.royayekhis.ir/up/royaye_khis/Pictures/138126732.jpg" alt="" height="289" width="406"><br></div> text/html 2014-10-05T16:51:07+01:00 yek-ghadam-takhoda.mihanblog.com ♥بَچِهـــــ مُثبَت♥ مـن دخترم از نسل حـوا ♥ http://yek-ghadam-takhoda.mihanblog.com/post/76 <p align="right"><font size="2">مـטּ هم دوستـ دارم کـ موهایم کمے هوا بخورد .این روزها هم کـ خودتـ<br> می دانی گرما طاقتـ مے برد</font></p><div align="right"><font size="2"> </font></div><p align="right"><font size="2">مـטּ خیلے وقتـ استـ که حتے کسے نمی داند موهایمـ چه رنگے دارد.تمام مردهایے ک مبهوتـ تو می شوند من را با اخم بدرقه مے کنند.</font></p><div align="right"><font size="2"> </font></div><p align="right"><font size="2">مـטּ آدم مومنے نیستمـ ولے گناه فردے را به گناه اجتماعے ترجیح مے دهم</font></p><div align="right"><font size="2"> </font></div><p align="right"><font size="2">مـטּ اگر بخواهم سقوط کنم دستـ آدم هاے دورو برم را هم نمے گیرم تا سقوط کنند چون آن ها را دوستـ دارم<br> گرماےِ زیر چادر دوچندان است رفیق ولے حرارتِ نگاه هاے مختوم به لذت دیگرے ویرانگرتر استـ</font></p><div align="right"><font size="2"> </font></div><p align="right"><font size="2">&nbsp;</font></p><div align="right"><font size="2"> </font></div><p align="right"><font size="2"><strong>پ.ن : مـن دخترم از نسل حـوا با ظرافت ها و زیبایـﮯ هاامــآ زیبایـﮯ های مـن رازهایـﮯ هستند محرمانه!خالقـمــ سفارش کرده جز برای محارمـ فاششان نکنمـ</strong></font></p><p align="center"><br><img style="margin-top: 0px;" src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxQTEhUUEhQVFRUWGBoVFxcXGBgUFxYWFBcXGhcYGBQYHSggGBwlGxcXITEhJSkrLi4uFyAzODMsNygtLisBCgoKDg0OGxAQGywkHyY0LCwuLCwsLCwsNCwtLCwsNCwsLCwsLCwsLCw0LCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLP/AABEIAMIBAwMBIgACEQEDEQH/xAAcAAACAwEBAQEAAAAAAAAAAAAABgMEBQIHAQj/xABIEAACAQIEAwUEBgcGBgAHAAABAgMAEQQSITEFQVEGEyJhcTKBkaEHFCNCscFSYnKCktHwFSQzU2OiQ3ODk7LCNER0s7TT4f/EABoBAAIDAQEAAAAAAAAAAAAAAAADAgQFAQb/xAAyEQACAQIEBAQEBgMBAAAAAAAAAQIDEQQSITEFIkFREzJh0XGBkfAjQmKhscEUM+FD/9oADAMBAAIRAxEAPwD3GiiigCvjsWsSM7myr/QGted/2k+M/vEi5I2uIV5mInRvJWADHYtcA2UWOl2zxK4iZcHe6nxSL/px5Wkv+0Xhj/ZacVWxTa26VewdHM8zMnimJcI5I9SMPViAFvQVVrQQZUHnWlU0Rg0lmeuxn8RxIUqN8zBFAtqdydeQAJ93UiulNqy8Nie9kMtvDbJHfkL3ZvLMcvuQVpV2GqOVLKRN3xrkveo6L1LKiGZndfC1c3qSGEsdPjQ7LcFd6IInIOlXXiLWZG7uVdVe17dVZfvIeY94sQCPndogJYhQBckkAADmSdhWXiu12EjbJmLvzWNS7AfpFRrl/W2qpWnF6GhhqU46ocuzfaJMV3iezNC2SWM8iNmW+6nQg9DW3XmbOmJPeYaUx4iK3iAyyKDsskbC5U2OjDrbc3deznFWnRhIoWWNssgHsm4urrf7rKQfI5luSprNq0nB+hv4bEqqrdTXooopJZCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAK5drAnoL6b6V1VDj85TDTsrZWETlWtezZTlNuettKAPOuzcZabE4mT25Cbc/sy72sehYM1thmq4xuai7PtfDE2I9lbG2hCJmGnRy9SVt4WOWB5TiFTPVudxrcgVD2pxGWCSxscmUHo0ngU/EirWDHirI7RSXaJP03zn9mK1vmflUqursQoKyv8Aeh84fEFCqNlFvhWjWbA+tXlfSnlRu7JCarvNUU+IvoKlwGHzeJjZBuepOwA5k9BXJSUVdnYRcnZF3A4cvryo43x3D4NLytr92NBmkc7WVBruRqdNRWPxHjk87HD8OQMw0aQn7OPkbsNyNdFOmlzc5Dv9meyUWF+0a82Jb2538Ta8k5RoL2AUDSsLHcUjT0jq+x6PA8KuryMaLh2L4gt5g2ChNiq6HEHoSCLRHzN2FtAvNhHZrD9w2HyDI1rkgZ8y+y+cANmFhY3reWDrXRgHKvP1K2IqvM2b8KVKmsqR5XBDLhMQqSkXU2jkv/iQmwIe/MEjXa9h6tZxfcYrDzgeCRvqsx00WU3iYn9WWyj/AJzVY7W8G7+LRbyxXeP9Y2IaO/R1uvqQeQpXweI+tYOWNGzHuw8TG97gZo731zKwHy5g1vYLE/5NBxl5lo/6MPE0P8XEKUfK9ff3PXqKp8HxomgilG0kaSfxqD+dXKWaQUUUUAFFFFABRRVM8Uh776v3id9lz93cZ8vW3SgLFyiiigAoqjiOLwJPHh3kUTSAskZPiYLe5t7j62PSsrtrxqbDpCuGWMzYiZYEMpIjQsGJZranRbADrz2JckoNtIY6KV+wnHpsSuIjxIj77DTGF2iv3b2G4vqDe4Ppy2pooQSi4uzCiiigiFFFFABSp9J2JKYBwu8jxRDyzypmP8OamukX6W5CMPhrc8XHf0ySD8SK7FXZGbtFspcJX+6AjmWY+9yaieQC1za5AHmTsKucKT+7KP1fx1/OsDHv9thxfTO59SImt+NblJ2TPJV43kn6fwb+FGjGlrjUhOKjHIRj594T+K/CmSI/Zk0q8X0xUB/TjP8AtUW/OoT86+Iykvw2vRl2E13NNVbPUOLxSxrnc2FwPUnYDzNWZSUVdlOMHKVluWGlVQWc5VG5/IedEGCnx3hjYxQbM4uCVO6R31uRu29jbS9hn4HguNxrBnSGKHdY3Zy2XkzFNLsdfO2oy+29cNxzYcLFiIFhQWVHjYvBY6AMxAaM3sPELHMNb3A85juISqvJRaPU8O4YqSz1dzS4JwWPDxiOJcqj4sepP9WrUVbUK1dVjqGV67my2FfL1zLJlBP4ak+QHM0h4l8Zj5mET/VsNExS+XMZiVF2udGVb6CxUm5J9klqStduyOD3IARXlOLg+q8ZWMeGOZu+UDa8ySK6H1lBf306cN7Ld0FIxOJd0GjySFhoNmjACstr+E9b6GxGR27wp7/BSaBlkFz1COj2HuElTwtRQrpx66CMVDPSaYyfRxKfqfdNvBLLD+7HK4T/AG2+FNNJ/YPSXHKOU4PvdAx/8r04VpTVpNCKUrwTCiiiojAoNeWfTBxedJoMPDJOokjdlXDm0rzDSPMRqY/IeZ1sLPPZaaQ4WBJmLTiJe8Y6+Owvc8z5865fWw2VJqCn3Mvh/aXFNJnxOGTB4UEp3k8yB3YmyZUA0JNtCbWOhNUO2kc5x0KYDuosU8EsjTtGruY4ioSIFgQAzNYn06WKhLg+I8Q73B4h42XDYgiScgiX7O+VljGmqtodNDr57knYDFTzq2MxkmIhGHZQ0WXDsfEpETAXLIw8RO91FRvcs+HCDu2l6av7+Y1cF7Tx4jhyYmSVMMXUozOQixzC6tbObaMCQCelZP0S9oZcTDNFPIJnw8mQTC9pUa+VrkDMfC2uhsVvrqdTC9lME+ETDmAGGNs4QsxtIAbtmvc+0fjV7g3BooYx9XjEQIJCLouY7E23O29d1EtwyySXX6GH2RkXEYcYjEgS4jvcRGpyqZYF7x17pXGq2X32fzpQ7Hdkp+IYVosRjZvq0GIeJIgqknurWdZmubXZhaxtamTH9hExEjTRPNhjKbzdzLkSUn2iyW0J1vbe5pw4BwaPCQrDCLIt9PM7nWuJXGSqKCeV6v8AY+cA4FBg4hDh0yJe51JZmO7Mx1Y/yA2ArSooqZUbbd2FFZOF7QwyYuXBqT30KK7AiwysFPhPO2Zb/tDzrWoBprcKKKKDgUgfS8fscOP9XP8A9sXp/rz/AOl1DkwxA07x1PleJiP/ABqUPMhdXyM74Q4KZemnw0NKnHVtPh+iytf3qQPnamLhL5WI/XkHwkasTtx4Mr8llhY+neKG+Rv7q2Xpf6nlorMl8WvqbSv9iaVe0jkT4I8rEeuYTL/KmIv9kw6Uu9qI/ssJL+hL8vtR+LqK5V019UTwzu2v0ssoLmjg/CxjcSS2uFwxszH2ZJxqyjqqiwZvUDcmoe5kmcYeA2kfRn/yoz7T+tr287bXBp77mDA4QIqqIY1yqrbHcnMed9WJsSddCdKyuMY234EN3uanBsF/7z26e5n8R7SxwIpXKI2Ok0rrFGxOt0zkGbQfc02sbbR8M7a4Sa0JnjlZhZvD3aPfQgK5IbnexI5bm1eMjjhxvE4pMS57psQi5msO7hLjOLKbKpU672B3PP2zj3ZTCTY0R2ymaC5yklVfDspizLexzIXGvKIFSCL1lRwUVHXc3HWdxqwaAIoXRQAANdANANdfjU9VuG4MwxrGXL5BlDEWNhsD1ttf43OtWaUxlzmRbgg63Fq8z7U9q3hlXC4JWknN1iQC5ZyCXkfa/wB4gbEkudgD6Ri5siM51yqWt1sNq/NfA+0rrjxxA5GcSNIQ11yI90yqAdghy87Z13sanTgpO8tkQqTyod8Hi+KqVkmdZ43k7ooWCsmIzqoXKkY7prlFF89swPUU38aDyphDNEYZFmJyFxKSO5lUkuLX9oHb4VR+jjjP9pNj5GQR3lw04UXNmW4VgWAuSsKa2rc7SPfGYVb6CLEvbqQIVB92Y1byp1IJLqIm/wAKT9GTdh47YjiB/SmjPww0P86cKU/o+S6YmT/MxDN7lSNP/SmyrdXzsTh/9aCqGPxxQ2UDa5vz1tYVfrPCBp2zC9gMvTz+ZpTLMLX1EzieKMHHsPJIvhxWFMEZP3ZVYtlB5bqv/UFa/aviWJGGzYBLzKQcpF1yi9wLEXPQGtnjGDhZopZYg7wsWiP6DMLE/wBX1AO4Fc8FxkcneIHRnVryICCY8+q5l3W9iReueg3OrKVthP8Aow4ZiFgkmmJ77FMZZDIpDAE5R4SNL2J2tYink4M5FUORbcjnVyqHE+NYfDlFnmjiMhsgdgpY6bX5ajXbUV21iE6kpyukWMLhgi2Gt9TfnWd9aySjDLLH3hTvFQ/4gjvbNbmL6VsUifSbE2HOH4nELvhHyyKNO8glIVlJ8idOQzE0MKfNKz6/yO2GhyKF6VLS3xfthDh5MHnK9xiw5E5cKqZVVkJvurZrXuLadaRO0Pbj6xDjsJ3jLOJyuDfDK7CVUdCqB0Or6eI3A8Ytfai6RKFCc3f73sehS8ZlTHCCSNEw7p9nM0ihpJjr3ape97ZtP1fMVB2zkmjVMRHiDHDhiZcTGsYkeaNbHILkZTYMOXtXv4aVeL4jiONiggfAfV5o5I5GxTuhjieJge8jAN2vY6A/etrvTLx7tThcBPbEyZBKhdQFZySp10UG3lfe56Vy5JU7NW1fZa+5icYnQY7hvFIdYcQBhZDqLCYHuSw5WYkG+xUCvRKRuyfA1xXC2ixMRSKeSWVItVMUbzGSMabWOvoaea6iFVrbtdfIKKKK6JCkz6VP/hYza9ph845R+dOdK30l4QyYB8psyvE49FlTN/tzVKHmRCr5GKePn7q78u8ZuuhmIOnpXXbDBjEYRtz4b6bkDUgeo099Q4le+wCSDXMjOPO5LCpOzePWWHu2N9Ch9Row/rrWvfNFfA8zbJNr1KfZ/FmbD+L2suVv20urb+Yv6EVHx2DPw2YD2kZXXys6Mflf4VDg1OHxjIfZmu3l3g3P76WP7Ub1Lx58uAxote8dgOZLHKLeeoonrSYUuWvG3X7/AOG59G/DSuGGIk/xcT9p6RtrGPIlbE/uj7orr6UcIZMFkF/G4U2BsFuGLEgHLopFzyYjnY73CABEqgWC+ADoqGyf7QtX5u7dDHIAysLMrC4IO4IrxtOUqtd1Gru57RUlGmoRWh+XMLwSeXvu7hfLBdpSqk92oL2zHck6gAb2vyvTx9FHexY3CtlJWZ5BZQRGoWIAnpcXkvb/AC9NLVucX4FjMFiZBhEz4PE5BIFjeXMFvZHWO5SwLeIZVIIHlTN2VhYTpIIZs3d5C0kZw0GGj0LJDE3jkkdlQFjpZRqLZW0W3nTXl6lNxlmHaXc1zQTXxmtVN6stor8SwvewyxXt3kbx36Z1K3+dePdnexCrh50fDGWZihV18bQGJ2zZUJW+t7qGJ11GWxPsqygmsrjXZzDYhg0sV3FrSKzRyC21nQg06neN4vqRnTcjL7FYCPBIY11lmZVCnKH7uBQGd8pt4czE22LquhNgdo5QMcjHaPDu38Ta/wDgPjWvguGxQEmNTmIALMzSOQNhnck2FzptrSR21xzSYmXDre7RwwXG4bGvkHvCqzelPpRcZxfRCK1JxoNd9Bz+i6Fl4bAXvmkDzNfkZpGe3uzAe6muocJAqIqKLKoCgdABYVNVh7kIqyCoJMOC6ve1gR6/1c1PSz2g49iIcXhYIcK0sczWkl1tGL66gWBC3bXcCw8osZBNuyGR1BFjqDSEMP8AU+OhgMsOPhK/q9/Dr7vAvvLmiLC8Un/tGCWZYc5/urruq5r6MtmClLLc6gkkbVxxLDrFw/DjFYiQthJY5frRUucyvqObEFWKDfkSN642WIQy3V730+q3MrFdvcfafGImH+pYfEdw8RLd+wDKpYHa/iHpfY2vVHtZxvB4rHT2jkxubBCCIQJ3pSRndmdeSlbp4gDvbqKq9qOFYDHYwJgFV5JGEs8qM3dJH7Tk/dLsTYAc73r1TAcHw+GDT4eFY2aNFIXwqVS+XwjS4zHXeubjpOFNJpa/TtuYuEfFx8MUylkxJwrpc6lZURu7YjXxaKT53pe4l9IeFl4MyyyZsTJAYWjsc/elchY6WAv47/npXpPEiDET6EVlR9loHkE7ww97vnWNA9zuWNtT513UTCcN5Lr0/gU+yPYjDJhYZ5ojLLkCvHMe8RM2rZY20U7emtqdcLDBEI0wyKihvYRQq2b2iQBvV+Lh6CxtcjmeZqwqAbAChIhOrmd3c4xCKykNtz5bc6ycRwWHErA80aO8RujOoYgXtz8gD6gVoYnAh2DEna1utWlFtBtXRallWh9tRRRXSAUUUUAFZXasf3PE/wDJkPTZGO/KtWqvEivdsH9ggq19rEW1/D311bkZbM817FSCTh8QA9kMtumVm09w0pfwKHD4h4tgxzp6qALeuXIT6jrU30VY8dw0VyQkjxgkWzDRlax6hqs9tOHnRlJBU3Uj9Iar8bEE68ra2rVg7RUvv1POVY3nKL7tf2i3x6ETQd6L54ruMozNdRcgLzPQdbVX4PIuMhZdMzoy6bBmVlDDy1uL1BwPi+ZQ452zL0PX+vyrqTD9y5nwy3JOZ41IGa+7IDpm5MtxcWO6imtaXWzERlqlLSSf39Ru7GYwTYKCXm8aZ/KRFCOPilaEqm9K30d8TRjiMOPDlkadFNgypOczIybqUcsNrFSpFxrTygB0NeSo1f8AHrShJdT3dCryKRFh3OlXbiw3vXCwgV2BTalaL2RGbTd0fa4mFxXGJxSRgGR1QEhQWIUFjsBfn5VMRVdNrUjcxeK8S7iMkJmYkKLmygsQqjzYsyhU0LFgLgXI1lQ2Ga2awvba/O1UouDQISyxqt3709M/6Zvz86u4edZFV0YMjAMrKbqynUEEbgjnU5VZT12BvW4OlwB0rzDgkff9oMSQbxpIjEcs2Fg7oG/lJK/vFeoTSBVLEgAAkk7ADmaXvo64WiwjE2IecF9dwsr5zcdSbE+dWcNKUm2xFd6WHQUV8Jr7VkWQviVDBCdTVb64zKxRDcEDX+XXyq4YxfNYXGl67tXCV12KckbExvYZtmHkd/gao4vBaCEkMjH2SoOnO/UVrTwhxY392+lcYfCqlyLknck3NFiSnYpcM4DDBcRxoqmxAVVUXtqSALH4VpOgIsdjpXVFdIOTbuyiOFrfdiBsCdKvUUUWByb3Ciiig4FFFFABRRRQAUUUUAFKv0nM39nTqhsWRttTZEaTQeeQD301UmfSs2XASt/pyr03jJ/9SPfQjqV2eY9nZGjZC/8Ax0Lh/ZBdWBUEWtmMbxgHmFGl93vEETQ3G436gjmPMGxFZPajhBOGheJS7RCPwrZS6AABQCLG1w1jtr6VVwHFTC1z4omsAwuRrtvrfoDry1N1XUoz0y9jJ4rhJU6viLyyt9V1Mfiy/Vv7yv8AhZgsq/5TMQPUxklSD7S5huLBdPD4i4DKdDrWhj4F1dQHikGV13VlN9CPefifKlMRfUpVjuThpTaJ21yN/lOeR/RPMaej4vI/0v8AYyZx8VfqX7r3/o358MJHSVXeKeP2JUOoHNWXZ1PNT1OovTTw3tAygDFBV/1lP2R/buPsz62GtgTvSpe1aOAxljb+jVfG8NpYlX2l3G4LidXDcu8e3seiRTA/1vUtIOGvCc2HfuhuY7ZoT6R3+z/cK9SDW9wztOjWWcCFzpq2aJj+pLYc9gwVj0rAq4GvR8yuu6PR0OIUK/ldn2ZrcR4dFPGY541kQ7qwBFxsR0I5EailFuwcEBvA06KNcqTyLlHRd7+lO4NfGS9IjVlDyl+LSdxT4IUcmNWkcEWJeRnt+0LW/ipsUBRYWAA9AAPyrju6UON8R+tN3YP91GjW/wDmWH3f+QDv+mdPZBzNpqrip5UrC8VioU4Z5aIzO3/aMNEmQjupGKwk6pPIqsyM2ovDmCqOTZi3sqM3PZLtPNhUWKVEeJFVUyzxyTNtmchnGYliWsLnXTal7txjy8wfNZMGveabtM2TwgdQhX0z008A4h9ZzHdLeRW7E+DzKhbE88wrWhho01kKeEzYvm2+/YcOH9pcPisyQyKZFGZo7jMo2vYEg2JANibE2Nq2MCxy615t2g4SFMWJiPdywuozj7sbMAeY8CkhioIBUOOd6fOzXGlxUIcDKw8Mi/ouALgEjxLroefrcUidPLK4+rRdOWppvKBvXQNYH1lmm12v8AK2cPiFbRTtSYVVJiYyudiYXtzqSsbv7SXO1/zrRkxiAA30NdjUTvc6pFiivitcXFfaYSCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAq4jFW2rG7fYLv8AhuKS2phdgP1kXMPdcfA1rS4fb519BEqujbMpU+jCxpcZPNqRTdxL7NTiXB4djrmhS/n4QD8warcQ7NI2dovs5GuTzjkBJJWRCCCCSxva4zG3MHF7E4kxRyYJ9JMM+nnG/TyEgkX3DrThDirjWr8dVdGyqSrUlmV0xGxOBxEALRozL99E8dvWInMPKxbTW5FhVXC8Uw+IVopLeIWaN9DzFxmA5g2uNbbWr0gWJvz+fpWXxvsxhsTrLGMw2dbpIPR1sadGtKOjMXEcChJ3pyaZ5+ZHwbCOe7wH/Dm1OQfoyc7D9Llz61sLrYg3B1BGoI6g13iuymJiRlikE8Z+5No38YGUn9bKD60p93isNIFVO7vcmNmDIf1lU2uL81y673p1PEZdOhi4vhVWHNJWffo/ZjnFiCN9RXEssbaElb9fZbyB/Ks3D8WuPtI5Iz1KSBT6OVy2/eNSjiOHbTvYj1Gdb+8XqznjLqZDpzi9UXMFxHEYbSBwyDaNvY9ANLD9nLTHwzt9G2k0Ukba3KBpU8O9iFDac/DYdaUpIwUbunymxCkEMAeXha4sOlZ4wqqXDYxtAoAVVJyAaDwC++b4+dUMRgqM3e1vVGnhcfWgrZr+jTHLj3HzissURaOAjNKSCksg5R5DrGh55rE7AWuapfWVjQu9gBoo2vYaKo5nkBS9hsaCcsCSzEHUhQADzzE2Vf2iWNSY3DTP4Xyx5gN/GEXq7t4DreyjMD90KQTUqMaWHhaG4yWHxWOnma0+iFPFs+MnEEK5rElpNbF5nAeS+2UFiFHREN9K9i4BwxMPCkSDRRb16knmT/VqzOA8ISJFEYawOYyPfvZXIsXYHbTQX1AuAAN9sy2FKUerPY4HB+BTt1IeNpnieO186lSP0lbRl963Hvpe+jvtPDh4+5nZ1kRjBIzjRgM5SQL7VrhuWmdr+zeteWYk1m8W4YjfahAzC2dBoZVA1FxrnAAKm9/CBcAk0upDMh+KwmdJ3PQYog6FkKtmGhUgg36EVzgsO0au7aaWHvNJnD+AICZMNLLEW1K945jbNreysNSfvHMapT8S4phR41+sQE3cNIJioY/dlyK5tuAUHS5Nqozw1tUZFXCSgxuxE2a5FRSZsi9Ln8v/AOVd4KEaIzXDRsuhBBvr+IIt5VDj8aGsgFgLW9TzrPnGyvJ2ZRkrLU0eD4+5VCeVvhV9cZdsvnakYYxkkBH3TetHA8UGdSdda7Sxe0WEK3RjnRWSMcb3q3gsQWuDV+NRN2LCkmW6KKKYSCiiigAooooAKKKKAM7i0xUADneqmBxNm+FRYjiKym1iLX99Uo5gTpVCdXnumV5T1uhU7WcJMfEzNCftHiMirt3qo/20eul2M0duhiXzrSw+KBCuuqsPT4jkfKuO184+t8NGW7M0wDcwo7pjf9U2Pvy13xHCGMll2Y3tyzdCeV+R66HQrbVoSvFM3cDU5VfYvI3MVPHP1rEhxthexI5i2vnpvp03rQixCsLggirWjL84GmkgNcYnCo4syqw6EAj4GqgNdCU9ajk7CXS7FGbsvCSSgaIncxO0YPqgOVveDVLG9kibZSji+veF7keqta/7tby4g1KuLHOjmWxXqYOnPeCfyFSPsYg/4EIPUO4/BBUsXZFBb7LDCxuAIy2p5klgCfUGmn6ytcvOKM0hMcBRTvkQtHs0L6yFUGyRxwxr8RHm+BFW8FwiGI5lTx7Z2Jkk/wC45LW8r2rReS9ROaml1ZoQpRjsj5JIBVOSQmpWjJruPD9a47ssK0TH4xju4VMoBklYxx5vZDZWbMwuLjw2tcXJGoFyE/hJxMzNKsrtIFzFmy2WTxLdUVSGjGVlB8Ox03u69qOFPPGgiIEitoTsA4KsfdcHzAIGprGxirh4iuWUM0RjKqGykDMQO8tZfvrmuAPaB1UNl8QlXTjGkt+vRGLxGdfOlC/x7Gp2J4sHVkYnMviAN82V7ObkKAVHeKAQALEDlq2GzAg6g70o9hsF3cTPmIEoUhCACpAtbMPaAVUtoCLsDcg0xqxB0q9Si3DUt0IylT5jPhn7mRsOfCCDMLCwkW4DtYaZ0OXN1DjSwArbxmGWKJZGa1/58vdVDjsRKI6jxxtnQ7kEIxK25hgCttvEL1hcV42MRhwqn2DpbUFGtax5hTdL8yprMxtNRUqhj46moNzNNMsrEr6+6p+EYAPLYHbX4Vm9jZVzgMfusPiD/OrsQaOX+udZELWjNrqZsbNKTGTHr3K7i+gFT8DxQKMTpY7+tYPaSQhUub5lVvyqjgscQhF9yD8KtPEqFW3Qd4mWY9YfF5jau0xALWpf4JxZBo17336bUxLEL5h61fo1PEjdMfCWZaEtFUjI2f3/ACq7Tk7k07nDyAb10DVLHxkkW6VagFlANcUnewJ6klFFFSOiljcFkVyL32HvrJwkxXeucVxh3xeQeyZMtuVs1q2O0GIgXLGgGa9yeg/q1YzUZ3lF2sUXZ3a6CnxbH95xHBhbfZpIjEnXNI0Liw5+FTr5HpTbYEWOxpA4Hhy2Oac2OsaJzKh3kdxblYMnutT67Za3sMvw0jewSfhi9xPChL5RlVTcgaZQb2cW+7fflv0NU2JXVgT+untWHVR7XzHkKZ8VGHtyI2Ybi/T+R0rAnhMRsR4DtbYfsje36m45XA0cjUp1NLSOIOIEi6kSL1Ui49V/l8Ku4fiAbmD15Eeo5e+sc4dG1PtL94bkW8LX5gj159K4aBxrcnoRv/u1I9GHpXVJoflGVcSKPrK9aXo52PhJV+o1ja37B/HSvnfsvJrdGBJH/UW4/i+NSznMiGZXB2NdUtwcQU6BgG6G2/uNm9xqw+NlUeJ0ttqjfM59PU11TRFw6o3KKyosXIRcPGR1ykj5PUxk0u8h03CjKLeurfAipZkQcWuhbkmVTYnU7Dcn0A1qtieKRoDmNiPu7t7lGre69UzjospEbBb/AHhvfqSw1Preq0Di/imV/wB/J8gbH5VFyBLqSPx1CRZl1NjmYRkX52bf0q1IhO4v86tYXDr7Vh5aVZyDpRlb3JKVivhkPOrS7ivldRjUVK1kQk76nPaEN9XuoJZXjaw1LZZFJUeZAI99I0kAixoUaxYsLLGw9m0gJZfdIQegDrT5xmXLGp/18OP48REp/Gkrj/gjdnvfAYkSqRucJOx0t+ipJFukAqjWhni4mRiYZk0WlbuJPRvwtWlFxbv59gL8ulqt8f4G0jJIg8LDxW2DDRvmDWFxHh7YdQx3a9rdK85UjOm3F7I89JSg7dBv4/LG8MYVgWUAG3oKwsIl9OdxWZ2YzSyBL7/iKZMREuHmCudbg+7rRK9V+I1ZbEr5+Yq4LRyOd6fEm7tFzUh8TmEE97Xs9wORF71scQ4t3yhl2y7ee9WMNUVJS7jaUlG/c3sTjQQCp9aMBxIOQh361j8HBYPf9An3ijgp+2X3/gasxrycovuOU22mbk+PCm1qtwyZhcVh8bmVXA5kXrQ4dKMhJ2391qfCo87iyalzWL9FZZ4pRU/GiSzo847MzKs/eS7C9v2iDaqbYlpcRdb6t/XyqjLNdjbQUydmWhjlTOLnb0J3NYMObkvbXcyo83KYvYpGOLkBOivKx3veNYYAP4lm/hp7xVJ/0ZYz6x9bn0s+Iky7bNLJKT7+9A/dFN+L5V6yirJI9bhI2iipI5AuKgkmDAqQDfcGrJF6zcTH1/kfceVOkupoRimYWPjeFxJGGIB8StzUnxeK9j18RBvzuTfe4fMkiZk8S80+8vmvUXB08iNCCtVXkYb3YdR7Q9VG/u18udZuJwF2E2Gfu5NzlICScjmFiM2gGa3IA7CymuxydOW8foMbcMjkGliOV9RceuxHyqI8FdfZf3N4h8Tr86zMJx8X+0+yfQM1vBc7CRL+HyN7HQBjtW/h+Krs/hPn7J9G/I2NCZDPMpScIzi0iKR5gOPmKhk4APuGROVlZlW37F8vypjSVTsa7uKlddjjrS6oT34OwN8uY9Qzxt8QTm+Qo7tl3MiftgMo9X1+bU4GoZCKFqdVZ9EYEGHc6/Zt52K/O7Vdj7wfcT/uN/8Arq0bcq+U1Ik22CX57/H519NfBXE0lq6CWp1epYBrWNFO/eakZSdst9B0YHQ+o9K3MIKi3ocnoir2i/wlH+vhz/DiI2/9ayO2GF1a3/Hw80DdNQzIT++VUftmtDtLLY4YfpYhL+gDH8ctfO0iB4rXtvcjcDKWNvO6CkNFKUL3J+xvH8/D3Vr95BaE33JUBM/7xBf94Uv8ZZnj11sfxql2Ux6GTGRXIbus4XkDEyhrHr9og/6RrRwKmRXG4FjWBxFPOl6HncWufKU+ymLMMneWvlBPxFvzqTtFxUzTF/IW9LVqx8KPcuQuykmloxaj4VS51DL03KrzRjlNPjU5kSNjvYAn90fyrY4Lioo8OO9bXNa3lYa0tzTnwL0t8bVBx9Sj5fQ/ECuxnlvLcFPK8x6b/aCKqtFs4157G1qqcK4jEs8q5gWjSN7AHQThwATzN4326gUu9n5i0BH6N/wvWZw5nGKW4IzoVJOgyxSKVudv+M5Hv6VajiL62+BbpylPVK40doZzJIGHQDSjBcSLAAG6jw3GxI3seYG1xpe45Ul8Z4mYlZUQyl5wZI4/8RsOgcyFba2vkUno9udxucP45DMheLOtt0dDGyaCwynQjldSRSoyk14vf3LWNwcsPVkldpW1t6Jjh9X8x8aKx1xZtvXyneNHsVM6E8YYWdgdtfnUHB3+01PU/I1bXCsubTn/ADqnw/ST5fGs9Wuil1Ra+hiLJhplI8QkUnzzRIwt6BgKecUdaV/o6iIw6sRawWO/JsihX94dDTLO1zXs6S2PZ4ZcqI6rYtOdWa+MtxanNFtOzMORWB0sfI/kw2+fuqu1r3F43PXZj5i9m9xv6VqTxVWkiuCD8xcH1HOktFjdGTi4QT4gVOoDLqRffISPGvWMjroRXGFmeIWazRnYr7FvK58A/VJK9GHs1bkQg5bb/cY3Vufgfkedj00sNaqtMUuUu3NkJsw63vz/AFtjpckeIRZBpXuamGmFrodOnTysdV9KvRY8jel/6orjPA5jfy265WjO29+W99akjxEqaTIP209k+eU6j0uSelSUmd5fzL59BkGOB6/jXYnBrDimVjZTqNxsw9VOo99TC9SUg8KPQ2Q460Zx1rFXEgaE5T+tpf0Ox9xq0J7VLMR8PsX5ZQBes2acmuJJS29fIFzdfX+XWot3Jxio7k2A1266+Xurdww0qhBHYVdjewrrWhWrO5hdppLz4dRyJY/DMv8A9s11JNmAH6yn3Zhf5XqtxJs+Jv8Aog/IKF+by/w1Nhhc1Fbk6VPkdxYwXD8uPYD2mWVb82MZjG3MN9ZJ9Rf02hK2GDaWJFUe1CmHGYbEeLKkscpy7+E5HW3PMzYZbetNn0h4MNkdLeJTtztaxHxrF4nQd866HluI0ss3JFLs92gOR1bUMpBv5iqCYYEsed7j41jYJ2RT0It862MFJeMt5fmPyrIdSUrLsZim5JJlTHxqslz5Gp+03DmdkkTUOiMP4QD8wag4zCfCa3sDjL4ONbaqxAPlXYtSTT+IJJ3TKUAGGiyyC5cEkeRGW2nvrFh4fJiz3UEqYeTdGYZlbQ+Br3tfqNRbnerXaB3Yrva1h7qzcOzRurDQ30rl4qSurpdx9LGVqDtTk0uybQs4iHGpi0UtCZT9kDr3ZvnYKxKjUmNrWF9B1FbPCZcWkrrilyh0+zKhTGSpu4DrezZRex1sDW5xXhsOLjZXSwYhrobMGXMAwJuL2dgQRY38qh4HwFVJAeZyBbNNIZCAdwo0Vb+Qv51ZcqbgrpX+H8M0cTxF1FKMJSyvo2/31samE4k2RfS1fKzBJl06UUi5jZh1wsYLSXA9luVKcajvth7X50UUya5Y/FjZ9Da7Gj+7t/8AUYn/APJlrXYaUUV6ql5V8j1tDyR+CIqKKKcWSLEDaqhGlfKKg9xsNirxEfZP5KSPIgXB9QdayuLaCJh7XeIL87HcX86KKhI69mVvZxS5dLkqbaXAQMAeoBJNupNMuH3oorkAj+b4lR8MjRzBkVgjtkuAcllW2W/s+6sTsjiHYkMzMPFoSTs3nRRXXuiqvPH5jRKNKx8eoS2QBf2dPwr5RRIuflL+D1AvWrCKKKlEjPYnr5IfDRRU2JMJ/wDFf9lPxereE/OiilrcsflIe1g+xH7X5X/EA+4Uzdu9ov3vyooqlxDyM83xTcSsYo7pNOf5mrmBH2I9TRRXnaXmZhR8xe7RoPq8Wg5fgKm4Ug7jYcq+0U2X+z5Dfz/IscYiXuoPCOfIdaSeMCxW1faKlidvoRr+xp8C2HqavxDeiilPyojHYV3GpoooquJP/9k=" class="irc_mut" height="215" width="287"><br></p><font size="2"> </font> text/html 2014-09-26T11:50:12+01:00 yek-ghadam-takhoda.mihanblog.com ♥بَچِهـــــ مُثبَت♥ آزادی های واقعی http://yek-ghadam-takhoda.mihanblog.com/post/74 <img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://s5.picofile.com/file/8130064492/10462479_660339020716943_8708450201762067792_n.jpg" alt=""> text/html 2014-09-26T11:47:28+01:00 yek-ghadam-takhoda.mihanblog.com ♥بَچِهـــــ مُثبَت♥ مُبَــــلِغِ حِجآبــــ http://yek-ghadam-takhoda.mihanblog.com/post/73 <p style="text-align: center;" dir="RTL"><span style="font-size: 10pt;">تصویرت در شبکه اجتماعی</span></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL"><span style="font-size: 10pt;">با چادر و روسری !</span></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL"><span style="font-size: 10pt;">لبخندی ملیح و نگاهی که سراسر ناز است !</span></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL"><span style="font-size: 10pt;">پیش چشمـ هزاران نامحرمـ لایک میخورد</span></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL"><span style="font-size: 10pt;">و تـــو نوشتـه ای :</span></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL"><span style="font-size: 10pt;">افتخــار میکنمـ که محجبــه امـ !</span></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL"><span style="font-size: 10pt;">اگر اینگونه میخواهی مبلغ حجاب در فضای مجازی باشی</span></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL"><span style="font-size: 10pt;">بدان که:</span></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL"><span style="font-size: 10pt;">دلبری کردن "تـــو"ی چادری دل میزند از چــــادر !</span></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL"><img src="http://sangariha.com/i/attachments/1/1403952726754846_large.jpg" alt="" height="326" width="244"> <br></p> text/html 2014-09-26T11:40:31+01:00 yek-ghadam-takhoda.mihanblog.com ♥بَچِهـــــ مُثبَت♥ شهیـבپرورے ♥ http://yek-ghadam-takhoda.mihanblog.com/post/72 <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial;">هر چه فڪر میڪنم میبینم زن ڪه باشے نمیتوانے مثل آن موقع ها بجنگے و شهیـב شوے ...</span><br> <br> <br><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial;"> ولے میشوב با حجاب باشے </span><br> <br><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial;"> פ</span><br> <br><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial;"> شهیـבپرورے ڪنے ...</span><br> <br><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial;"> ان شـــــــــاالله</span></p><p style="text-align: center;"><br><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial;"></span></p><p style="text-align: center;"><br><img src="http://sangariha.com/i/attachments/1/1400157235857688_large.jpg" alt="" height="283" width="407"></p>